Zewnętrzne siłownie plenerowe
Outdoor Fitness Center

aktualne_romocje 09_slide_OSA gdynia940 aktualne_romocje poznan-osiedle-chrobrego poznan-park-1000-lecia rewa-gmina-kosakowo aktualne_romocje szczecin-zso-nr-3

Sprawdź promocyjną ofertę 2020

Siłownia plenerowa na Otwarte Strefy aktywności - zobacz nasze produkty

Siłownia zewnętrzna Gdynia - Bulwar Nadmorski

Sprawdź promocyjną ofertę 2020

Siłownia plenerowa dla seniorów w Poznaniu - producent Starmax

Siłownie plenerowe dla niepełnosprawnych i seniorów

Siłownie zewnętrzne przy plaży w Rewie nie boją się soli

Sprawdź promocyjną ofertę 2020

Siłownia plenerowa w szkole dla dzieci

Otwarte Strefy Aktywności OSA

Otwarte Strefy Aktywności OSA - Jesteśmy gotowi! Pobierz wniosek, zobacz szczegółowe informacje. Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Wybierz swój wariant podstawowy lub rozszerzony - Siłownia plenerowa lub siłownia i plac zabaw.

 

Regulamin programu

Rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to nowy program rozwoju infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystki.

I. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Wstępna wysokość środków finansowych planowanych do wydatkowania na realizację Programu w roku 2018 wynosi 50 mln zł

 

II. WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU
 

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące podmioty:
1) jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z
zakresu kultury fizycznej;
2) stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną.

III. RODZAJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU I WARUNKI UDZIELENIA DOFINANSOWANIA
 

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące
budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w 2 wariantach realizacyjnych:
1) wariant podstawowy;
2) wariant rozszerzony
- stanowiące Otwarte Strefy Aktywności.


Wariant podstawowy obejmujeZOBACZ PRZYKŁADY TUTAJ 
• siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń) oraz
• strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni - nasadzenia).


Wariant rozszerzony obejmujeZOBACZ PRZYKŁADY TUTAJ 
• siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń) oraz
• strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, urządzenia do gier
edukacyjnych montowane na stałe np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni
- nasadzenia), oraz
• plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia) z ogrodzeniem (Możliwe jest wykorzystanie istniejącego ogrodzenia terenu).


Przy projektowaniu, budowie i użytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej będącej przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.


Nie przewiduje się dofinansowania zadania inwestycyjnego, w wyniku realizacji którego powstanie infrastruktura z nawierzchnią z materiałów urazogennych, np.: asfaltowych, asfaltobetonowych, z żużla. 


W okresie trwałości zadania inwestycyjnego (7 lat licząc od terminu zakończenia zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pkt VIII ppkt 3 Programu) wnioskodawca zobowiązany jest:
1. utrzymać funkcje sportowo-rekreacyjne obiektu, którego dotyczy zadanie inwestycyjne, a także bez zgody Ministra nie wynajmować i nie wydzierżawiać tego obiektu w sposób ograniczający jego funkcjonalność sportowo-rekreacyjną;
2. nie zbywać i bez zgody Ministra nie obciążać obiektu, którego dotyczy zadanie inwestycyjne, w sposób uniemożliwiający bądź utrudniający korzystanie z niego w celach sportowo-rekreacyjnych;
3. zapewnić, aby obiekt, którego dotyczy zadanie inwestycyjne, miał charakter ogólnodostępny i aby dostęp do niego był nieodpłatny. Jakiekolwiek odstępstwa dotyczące udostępniania i nieodpłatnego dostępu możliwe są jedynie ze szczególnie uzasadnionych względów, o czym wnioskodawca jest zobowiązany poinformować Ministerstwo.


Zaleca się, aby instalowane urządzenia sportowe były dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz aby przy Otwartych Strefach Aktywności instalować stojaki lub wiaty rowerowe.


Wniosek inwestycyjny może dotyczyć większej liczby Otwartych Stref Aktywności, również zlokalizowanych w różnych miejscowościach, jednakże jeden wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie więcej niż 5 Otwartych Stref Aktywności.


IV. WYSOKOŚĆ UDZIELANEGO DOFINANSOWANIA


1. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść:
- do 50% wydatków kwalifikowanych zadania lub
- do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nieprzekraczającym 40% wskaźnika Gg
– nie więcej jednak niż kwota maksymalna wskazana dla poniższych wariantów.


2. Dofinansowanie jednej Otwartej Strefy Aktywności nie może przekroczyć:
- dla wariantu podstawowego: 25 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 35 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 70%);
- dla wariantu rozszerzonego: 50 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 70 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 70%).
Dofinansowanie wypłacane będzie co do zasady w jednej transzy, po zakończeniu realizacji całego zadania inwestycyjnego, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego.


V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH


1. Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 15 stycznia 2018 r. do 15 lutego 2018 r. (do zachowania terminu decydująca jest data wpływu wniosku inwestycyjnego do Ministerstwa albo data nadania wniosku w placówce operatora pocztowego wyznaczonego – Poczta Polska S.A. lub data nadania wniosku przesyłką kurierską).
2. Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków inwestycyjnych.
3. Wniosek inwestycyjny składa się do Ministerstwa na formularzu generowanym przez system elektroniczny AMODIT, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl/.
4. Wypełniony formularz elektroniczny wniosku inwestycyjnego należy przesłać do Ministerstwa w systemie AMODIT, a następnie należy go wydrukować, podpisać i przesłać lub złożyć wraz z załącznikami na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Infrastruktury Sportowej
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
5. Oceniane będą wyłącznie wnioski przesłane zarówno drogą elektroniczną, jak i za pośrednictwem operatora pocztowego wyznaczonego lub przesyłką kurierską. W przypadku przesłania wniosku tylko za pośrednictwem operatora pocztowego wyznaczonego bądź przesyłką kurierską albo tylko drogą elektroniczną zostanie on odrzucony z przyczyn formalnych.
6. Do wniosku inwestycyjnego należy załączyć:
1) dokumenty potwierdzające umocowanie osób składających wniosek inwestycyjny do działania w imieniu wnioskodawcy (o ile dotyczy);
2) dokumenty potwierdzające przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji:
a) decyzja o pozwoleniu na budowę, jeżeli jej uzyskanie jest wymagane odrębnymi przepisami dla zakresu zadania inwestycyjnego objętego wnioskiem inwestycyjnym lub zgłoszenie budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej; ZLEĆ DORADCY TERAZ
b) podstawowe elementy dokumentacji technicznej (plan zagospodarowania terenu, opis techniczny przedsięwzięcia lub ewentualnie inne niezbędne szkice i rysunki umożliwiające analizę poprawności przyjętych rozwiązań projektowych); ZLEĆ DORADCY TERAZ

c) zbiorcze zestawienie kosztów oraz harmonogram rzeczowo–finansowy zadania inwestycyjnego; ZLEĆ DORADCY TERAZ
3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w przypadku umowy dzierżawy należy dołączyć kopię stosownej umowy, która musi obowiązywać na okres nie krótszy niż 7 lat od dnia złożenia wniosku);
4) dokumenty potwierdzające posiadanie lub zapewnienie otrzymania przez wnioskodawcę środków finansowych, innych niż dofinansowanie, w wysokości umożliwiającej zrealizowanie zadania inwestycyjnego w terminie określonym we wniosku inwestycyjnym tj. w szczególności: 
a) pisemne oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania inwestycyjnego (Przed  podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania należy potwierdzić złożone oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych, przedkładając stosowne dokumenty.);
b) umowa zawarta przez wnioskodawcę z bankiem lub pożyczkodawcą bądź też wydane przez nie dokumenty potwierdzające zapewnienie udzielenia kredytu lub pożyczki,
c) dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania (dotacji) z innych źródeł albo zapewnienie ich przyznania,
5) w przypadku wnioskodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych dodatkowo należy złożyć:
a) dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia roszczeń w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonywania umowy o dofinansowanie, do wysokości otrzymanego dofinansowania, wraz z odsetkami;
b) statut, umowę lub akt założycielski dotyczący prowadzenia działalności przez wnioskodawcę;
c) zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku inwestycyjnego.


Należy dołączać do wniosku tylko dokumenty niezbędne, zgodnie z wymogami przedstawionymi powyżej, jak również te załączniki, które są wskazane w formularzu wniosku.
Zaleca się przekazywanie dokumentacji w segregatorze, co również zwiększa przejrzystość wniosku.


VI. TERMIN I KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH


1. Przewidywany okres rozpatrzenia wniosków przez Ministerstwo to 3 miesiące od upływu terminu naboru.
2. Ocena dokonywana w Ministerstwie dzieli się na formalną oraz merytoryczną. Ocena merytoryczna dzieli się na ekonomiczną i  techniczną.

3. W przypadku stwierdzenia we wniosku inwestycyjnym braków lub błędów Ministerstwo wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia bądź korekty wniosku inwestycyjnego, określając termin ich dokonania. Podstawowym kanałem przekazywania uwag jest adres mailowy osoby odpowiedzialnej za kontakt wskazany przez wnioskodawcę we wniosku.
4. Pod względem merytorycznym oceniane są jedynie kompletne wnioski inwestycyjne, tzn. takie, które spełniają formalne wymogi określone w rozporządzeniu oraz niniejszym Programie.
5. Przy ocenie wniosku inwestycyjnego pod kątem merytorycznym brane będą pod uwagę następujące kryteria:
a) Kryteria oceny techniczno-funkcjonalnej, w tym m. in.: zgodność zadania inwestycyjnego z Programem, w szczególności w zakresie rzeczowym i kwalifikowalności wydatków;
b) Kryteria oceny ekonomicznej odnoszące się do wskaźnika dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźnik G).
6. Oceniana będzie również przejrzystość i staranność przygotowania dokumentacji.

VII. ZAKRES I RODZAJE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH


1. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego może zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków kwalifikowanych, to jest wydatków faktycznie poniesionych, wskazanych w § 11 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia.


Wydatki kwalifikowane
2. Wydatki kwalifikowane stanowią wydatki dotyczące elementów zadania inwestycyjnego, związanych z funkcją sportową i rekreacyjną obiektu i są niezbędne do poniesienia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, w tym: opracowanie dokumentacji, wykonanie nawierzchni wraz z drenażem lub odwodnieniem, koszty małej architektury, zakup urządzeń sportowych oraz elementów placów zabaw i ich montażu, przyłącza, ogrodzenie, monitoring obiektu, automatyka, systemy sterujące, oświetlenie, stojaki i wiaty rowerowe, wykonanie tablicy informacyjnej OSA.
3. Dofinansowane ze środków Funduszu mogą być tylko te wydatki, które będą poniesione nie wcześniej niż od 1 stycznia 2018 roku. Wcześniej poniesione wydatki kwalifikowane będą wliczane do kosztów zadania, jednak nie będą mogły być opłacone ze środków Funduszu. 


Wydatki niekwalifikowane
1. Niekwalifikowane są wszelkie wydatki związane z pozyskaniem działki budowlanej, w tym w szczególności:

 • koszt zakupu i podziału nieruchomości gruntowej,

 • koszt wykupu obiektów znajdujących się na nieruchomości gruntowej,

 • koszt dzierżawy terenów i obiektów na okres budowy,

 • nieruchomości, koszt przekwaterowania użytkowników obiektów z zakupionej 

 • koszty budownictwa zastępczego dla przekwaterowanych użytkowników.

2. Niekwalifikowane są wydatki dotyczące uzbrojenia terenu poza granicami
opracowania wg projektu zagospodarowania terenu:

 • przyłącza wod.-kan.,

 • przyłącza c.o.,

 • przyłącza elektryczne,

 • inne.

3. Niekwalifikowane są wydatki dotyczące następujących obiektów
pomocniczych:

 • obiekty małej architektury, takie jak pomniki, altany i fontanny,

 • obiekty pomocnicze kubaturowe niezwiązane z funkcją sportową obiektu,

 • opracowania,obiekty pomocnicze inżynieryjne np. drogi dojazdowe poza granicami 

 • wyposażenie ruchome.

4. Niekwalifikowane są również wydatki dotyczące:

 • kosztów kredytów inwestycyjnych, obsługa rachunków,

 • kosztów serwisu obiektu,

 • jak również ewentualne koszty zaplanowanej rezerwy.

4. Szczegółowe uregulowanie niniejszego zagadnienia znajduje się we wzorze umowy, będącej załącznikiem do niniejszego Programu.
 

VIII. TERMINY REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH


1. Planowany harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego musi przewidywać wykonanie zadania do dnia 15.10.2018 r.
2. Dofinansowaniem objęte mogą być jedynie zadania inwestycyjne planowane do realizacji lub realizowane według stanu na dzień składania wniosku inwestycyjnego. Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na zakończone zadanie inwestycyjne.
3. Za termin zakończenia zadania inwestycyjnego uznaje się datę uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Otwartej Strefy Aktywności lub datę uzyskania ostatniej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w przypadku kilku Otwartych Stref Aktywności wchodzących w skład zadania inwestycyjnego , a jeśli decyzja nie jest wymagana, to datę odbioru końcowego Otwartej Strefy Aktywności lub datę odbioru końcowego ostatniej Otwartej Strefy Aktywności wchodzącej w skład zadania inwestycyjnego .
4. Planując wykonywanie robót, w szczególności nawierzchni syntetycznych, należy wziąć pod uwagę zalecenia dotyczące warunków prowadzenia robót, określonych przez producentów, w szczególności w zakresie dotyczącym minimalnej temperatury oraz dopuszczalnego poziomu wilgotności powietrza.

IX. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH


1. Pozytywna ocena wniosku inwestycyjnego, dokonana przez powołany przez Ministra Zespół ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu i zatwierdzona przez Ministra, jest podstawą do sporządzenia umowy o dofinansowanie.
Ministerstwo wysyła do wnioskodawcy 3 egzemplarze umowy o dofinansowanie. Wnioskodawca uzupełnia w umowie brakujące informacje oraz podpisuje wszystkie egzemplarze, po czym odsyła je do Ministerstwa.
2. Dniem zawarcia umowy o dofinansowanie jest dzień jej podpisania przez Ministra.
3. Jeden egzemplarz umowy jest odsyłany do wnioskodawcy.
4. Umowa o dofinansowanie określa szczegółowo tryb i warunki przekazywania i rozliczania dofinansowania oraz zasady realizacji zadania inwestycyjnego, w tym:
1) obowiązki wnioskodawcy;
2) sposób i warunki przekazania dofinansowania;
3) zasady dotyczące wykorzystania dofinansowania;
4) sposób rozliczenia dofinansowania;
5) zwroty dofinansowania;
6) zasady dotyczące informacji i promocji;
7) monitoring realizacji zadania inwestycyjnego, w tym obowiązki sprawozdawcze;
8) tryb i zasady kontroli realizacji zadania inwestycyjnego;
9) zasady dotyczące trwałości zadania inwestycyjnego.
5. Wzór umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego stanowi załącznik nr 1 do Programu.


X. UWAGI KOŃCOWE


1. W przypadku wątpliwości w rozumieniu/stosowaniu niniejszego Programu należy kontaktować się z pracownikami Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie. 

2. Wszelkie odstępstwa od zapisów niniejszego Programu wymagają pisemnej zgody Ministra.
3. Ostateczna interpretacja niniejszego Programu należy do wyłącznej kompetencji Ministra.
4. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania przez większą liczbę wnioskodawców w sytuacji, gdy zostaną zwiększone środki na realizację Programu, bez konieczności publikowania nowego ogłoszenia.

 

Otwarte Strefy Aktywności Starmax Siłownie plenerowe place zabaw

Więcej informacji i materiałów do pobrania na www.otwartestrefyaktywnosci.com.pl
Źródło Ministerstwo Finansrów na www.msit.gov.pl

Trampoliny na place zabaw - dzieci je kochają. Wybrane produkty

Siłownie plenerowe - sprawdzone u 2000 zadowolonych klientów

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij